VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY BALANCE GYM

 1. Úvodné ustanovenia

Pre účely týchto všeobecných obchodných poriadku sa rozumie:

 1. „Prevádzkovateľ“ obchodná spoločnosť Balance gym s. r. o. so sídlom Kotrčiná Lúčka 164, Kotrčiná Lúčka, 013 02, IČO: 52 206 785, DIČ: 2120954231, IČ DPH: SK2120954231 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina I, oddiel: Sro, vložka č. 71747/L.  Prevádzkovateľ poskytuje služby spojené so zdravým životným štýlom, najmä služby posilňovne, fitness, individuálne cvičenia, skupinové cvičenia a iné služby. Spôsobom poskytovania služieb sa rozumie umožnenie klientom prevádzky využívať jednotlivé prevádzky Centra, alebo čerpať jeho služby na základe riadneho zaplatenia vstupného.
 2. „Centrum“ športovo-relaxačné centrum Balance gym prevádzkované na ulici Cesta k Paľovej búde 21B, 010 04 Žilina.
 3. „Klient“ je fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je oprávnená využívať jednotlivé prevádzky Centra. Osoba mladšia ako 15 rokov má vstup  povolený iba pod odborným dohľadom trénera alebo osoby staršej ako 18 rokov. 
 4. „Zodpovedná osoba“ je zamestnanec Prevádzkovateľa, alebo iná osoba poverená prevádzkovateľom dohľadom nad využívaním služieb zo strany užívateľa, poradenstvom, inštruktážou, alebo akoukoľvek inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami užívateľa v areáli a využívaním služieb poskytovaných prevádzkovateľom. Konaním prevádzkovateľa podľa týchto podmienok sa rozumie aj konanie zodpovednej osoby.
 5. „Cenník“ je prehľad cien poskytovaných služieb prevádzkovateľom v Centre. Cenník je k nahliadnutiu na viditeľnom mieste na prevádzke a web stránke.  Prevádzkovateľ  si vyhradzuje právo na zmeny cien  v cenníku.
 6. Službami sa na účely tejto zmluvy rozumejú najmä vstupy do fitness centra, služby osobného trénera, masáže, zostavenie tréningového plánu, zostavenie jedálnička a ďalšie doplnkové služby.
 7. Otváracie hodiny“ závisia podľa rezervácií a nie sú fixné.
 8. „Prevádzkový poriadok“ je súhrn práv a povinností Klienta alebo inej osoby využívajúcej služby (hosť) v Centre vypracovaný prevádzkovateľom, ktorý mimo iného stanovuje bližšie podmienky poskytovania služieb prevádzkovateľom a s ktorými je užívateľ alebo iná osoba prostredníctvom zodpovednej osoby rovnako oboznámená pri vstupe do Centra. Riadne a dostatočné oboznámenie s prevádzkovým poriadkom je základnou podmienkou pre vstup Klienta alebo inej osoby do Centra. Klient alebo iná osoba svojim vstupom do Centra potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými ustanoveniami prevádzkového poriadku a že je s nimi uzrozumená. Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v Centre Balance gym. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v prevádzkovom poriadku.
 9. „Promo vstup“ je poskytnutý bezplatný jednorazový individuálny tréning s profesionálnym trénerom. Podmienkou bezplatného jednorazového individuálneho tréningu je vypísanie registračného formulára a vytvorenie konta na stránke www.balancegym.sk. Klient tento promo vstup môže využiť bezplatne iba jedenkrát.
 10. „Web stránka“ je internetová aplikácia www.balancegym.sk, prostredníctvom ktorej sa dá  rezervovať  na jednotlivé služby poskytované Prevádzkovateľom
 11. „Tréner a inštruktor“ je osoba poskytujúca individuálne a skupinové tréningy za odplatu v internom stave Prevádzkovateľa.
 12. „Externý tréner“ je osoba poskytujúca individuálne tréningy a nie je v internom stave Prevádzkovateľa.
 13. „Balík“ je opakované poskytovanie služieb určitého druhu (individuálny tréning), ktorý má stanovený počet návštev, ohraničený rozsah a pevne určenú cenu. Predáva sa ako jeden celok, balík je nutné zakúpiť jednorázovo a nie je možné ho vrátiť, ani v prípade zmeny inštruktora. Platnosť balíka je vždy na 1 rok od zakúpenia.
 14. „Akcia“ je jednorázová udalosť (skupinové cvičenie a pod.), ktorá nie je súčasťou žiadneho balíka je spoplatňovaná osobitnou cenou.
 15. Prevádzkovateľ poskytuje užívateľovi za odplatu v zmysle Cenníka služby podľa prevádzkového poriadku a týchto podmienok. 
 1. Podmienky prevádzky
  • Dispozične je Centrum členené nasledovne: Funkčná časť a Skupinová časť.
  •  1 vstup SKUPINOVKA platnosť v daný deň, možnosť 1 vstupu do Centra na Skupinové cvičenie v daný deň.
  • 1 vstup VIP SKUPINOVKA platnosť v daný deň, možnosť 1 vstupu do Centra na Súkromné skupinové cvičenie v daný deň.
  • 1 vstup INDIVIDUÁLKA platnosť v daný deň, možnosť 1 vstupu do Centra na Individuálny tréning s profesionálnym trénerom v daný deň.
 2. Aktuálne ceny vstupov sú uvedené v Cenníku, ktorý je vždy dostupný na prevádzke alebo na web stránke. 
  • Pri prvej návšteve má Prevádzkovateľ právo požiadať o overenie totožnosti klienta preukázaním sa platným dokladom (občiansky preukaz, pas). V prípade, že klient odmietne preukázať sa platným dokladom, Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na nepustenie klienta do priestorov Centra.
 3. Akýkoľvek zakúpený vstup je neprenosný a špecifický pre každého Klienta. 
 4. Pri  prvej návšteve Centra poskytne Prevádzkovateľ na vyžiadanie poverenú osobu, ktorá Klienta prevedie priestormi fitnescentra a podá inštruktáž, ak je to potrebné.
 5. Klient je povinný vopred sa objednať alebo prihlásiť sa prostredníctvom webu na skupinové cvičenie.
 6. Služby a tovar, ktoré Klient odoberá počas návštevy Centra sú vyúčtované pri ich poskytnutí
 7. Dĺžka jedného tréningu je 60 minút.
 8. Na skupinové cvičenie sa musí Klient prihlásiť prostredníctom registrácie na web stránke, osobne na recepcii alebo telefonicky.
 9. Dĺžka jedného skupinového cvičenia je 30 alebo 60 minút v závislosti od tréningu. V prípade ak sa Klient rezervovanej lekcie nezúčastní bude mať Prevádzkovateľ právo tohto Klient vyradiť a neukožniť mu jeho prihlásenie na iné skupinové cvičenia. 
 10. Súkromné skupinové cvičenie si dohaduje Klient individuálne s Prevádzkovateľom. Klient mi môže vybrať ním preferovaný termín a čas súkromného skupinového cvičenia, ktorý sa ale nemôže prekývať so skupinovým cvičením z bodu 2.10. a taktiež profesionálneho trénera. Dĺžka jednej lekcie je 60 minút. Aktuálne ceny súkromného skupinového cvičenia sú uvedené v Cenníku, ktorý je vždy dostupný na prevádzke alebo na web stránke. Súkromné skupinové cvičenie je možné zrušiť 24 hodín pred začatím lekcie. V opačnom prípade je hodina štandardne účtovaná podľa aktuálneho cenníka. 
 11. Každé skupinové cvičenie je limitované počtom klientov. V prípade naplnenia kapacity danej lekcie môže Prevádzkovateľ odmietnuť poskytnutie služby Klientovi.
 12. K úschove vecí v šatniach slúžia očíslované skrinky so zámkami. 
 13. Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu vzniknutú Klientovi sa riadi platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v Centre. 
 14. Klient je povinný pri odchode skrinku vyprázdniť a nechať ju odomknutú. Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, násilne otvoriť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú. Prevádzkovateľ má povinnosť max. 30 dní veci, nájdené v násilne otvorenej skrinke, skladovať. Pri odovzdaní daných vecí bude Prevádzkovateľ účtovať užívateľovi manipulačný poplatok v zmysle platného Cenníka.
 15. Klient si môže na základe dohody s Prevádzkovateľom prenajať na dohodnuté obdobie skrinku v šatni. V takomto prípade je klient oprávnený prenajatú skrinku užívať po dobu nájmu za predpokladu, že riadne uhradil nájomné.
 16. V prípade ak uplynula doba prenájmu je Klient povinný skrinku vyprázdniť a nechať ju odomknutú.
 17. Prevádzkovateľ neposkytuje akékoľvek informácie o tretích osobách a to najmä o kontaktných údajoch, histórií návštev. 
 18. Strata, odcudzenie, či poškodenie kľúča je spoplatnená podľa platného Cenníka. 
 19. Klient nie je oprávnený uplatňovať od Prevádzkovateľa akékoľvek nároky z dôvodov primeraných a odôvodnených obmedzení prevádzky Centra (športové, spoločenské či iné akcie) pokiaľ bol o nich informovaný pri vstupe.
 20. Prevádzkovateľ má právo prenajať ktorékoľvek športovisko alebo jeho časť inej osobe alebo osobám.
 21. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo obmedziť prevádzku Centra v odôvodnených prípadoch. To platí najmä pri nevyhnutných opravách a údržbe, ktoré sa nezlučujú so zachovaním bežnej a pre členov komfortnej a bezpečnej prevádzky, rovnako aj v situácii spôsobenej vyššou mocou (napr. havárie vodovodného potrubia, dodávky vody, alebo dodávke teplej vody, výpadok elektriny vytápania a podobné vonkajšie vplyvy). Užívateľovi v tomto prípade nevzniká nárok na kompenzáciu.
 22. Klient je povinný riadiť sa všetkými usmerneniami a pokynmi Prevádzkovateľa umiestnených na prevádzke počas celej doby návštevy Centra.
 23. Poháre s vodou, alebo iným nápojom nie je povolené roznášať po priestore Centra.
 24. Deti do 15 rokov majú vstup do Centra dovolený iba pod odborným dohľadom profesionálneho trénera alebo pod dohľadom osoby staršej ako 18 rokov, ktorá za ňu zodpovedá Deti do 15 rokov majú vstup na skupinové cvičenia dovolený pod dohľadom rodičov alebo trénera.
 25. Zákaz vstupu do Centra platí pre:
 26. Osoby pod vplyvom alkoholu alebo toxických látok
 27. Osoby so zvieratami
 28. Osoby trpiace prenosnými, infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť klient požiadaný o potvrdenie od lekára) alebo osoby s otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami alebo trpiace akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných klientov
 29. Osoby, ktoré zamýšľajú využiť Centrum na komerčné alebo neštandardné využitie bez povolenia zodpovednej osoby (manažér prevádzky)
 30. Osoby špinavé v znečistenom oblečení
 31. Z bezpečnostných dôvodov majú osoby, ktoré sa nemôžu samostatne pohybovať alebo obliekať, či vyzliekať bez pomoci inej osoby, ako aj osoby s výrazným fyzickým alebo psychickým postihnutím, vstup do šatne povolený v doprovode inej osoby, ktorá je na spomenuté úkony spôsobilá.
 32. V Centre je zakázané:
 33. Fajčenie
 34. Fotografovanie alebo filmovanie osôb ako aj skupín bez ich súhlasu. Na fotografovanie, či filmovanie určené na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať povolenie od zodpovednej osoby  a to manažéra prevádzky
 35. Vytvárať nadmerný hluk a svojím správaním obmedzovať pohodlie ostatných klientov
 36. Používanie športových a hracích potrieb
 37. Používanie drogistického tovaru mimo spŕch
 38. Konzumovať  (čokoľvek)
 39. Zasahovanie do technického vybavenia
 40. Žiadať zamestnancov o služby, ktoré odporujú Prevádzkovému poriadku
  • Klient je povinný :
 41. dodržiavať čistotu a hygienu v priestoroch Prevádzky, taktiež v prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku informovať zodpovedných vedúcich zamestnancov,
 42. neodkladne informovať zamestnancov v prípade zistenia náhleho zhoršenia zdravotného stavu, prípadné spozorovanie zdravotných ťažkostí,
 43. šetrne zaobchádzať so zariadeniami Prevádzky a nepoškodzovať priestory a majetok Prevádzky,
 44. používať čistú a vhodnú športovú obuv,
 45. dodržiavať pokyny trénera,
 46. po ukončení lekcie uložiť použité náradie na miesto jemu určené,
 47. používať pri cvičení v priestoroch posilňovne uterák
 48. V prípade nedodržania povinností uvedených v bodoch 2.30., 2.31. môže Prevádzkovateľ prostredníctvom službukonajúceho trénera požiadať o opustenie priestorov fitness centra a ukončiť platnosť vstupov bez nároku na kompenzáciu.
 49. Za poranenia a úrazy, ktoré si klient spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním Prevádzkového poriadku, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť.
 50. Klienti využívajú Prevádzkovú časť Centra na svoje vlastné riziko, bez nároku na námietky voči Prevádzkovateľovi.
 51. Klient, ktorý má záujem o osobný tréning s trénerom môže požiadať Zodpovednú osobu Prevádzkovateľa o kontakt, resp. odporúčanie.
 52. Pri hrubom porušení Prevádzkového poriadku má Prevádzkovateľ právo zamedziť Externému trénerovi vstup do Centra.
 53. Cvičebné náradie, posilňovacie stroje a ďalšie vybavenie Centra sú Klienti povinní používať jedine spôsobom k tomu určeným. Sú pri tom povinní chovať sa tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu, ani k ohrozeniu zdravia vlastného, alebo zdravia iných Klientov. Za poranenia a úrazy, ktoré si Klient zapríčinil vlastnou neopatrnosťou, nezohľadnením vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním prevádzkového poriadku, nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.
 54. Užívateľ sa na cvičení v areáli Prevádzkovateľa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo, je zdravý telesne aj duševne a je schopný cvičenie absolvovať. Pred každým cvičením zváži svoj aktuálny zdravotný stav a oboznámi o ňom svojho profesionálneho trénera.
 55. Klient v prípade zhoršeného zdravotného stavu je povinný bezodkladne informovať o tom príslušného profesionálneho trénera, ktorý rozhodne, či môže tréning absolvovať. V prípade, že Klient trénera neinformuje o jeho zhoršenom zdravotnom stave, Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadný úraz, zranenine či akékoľvek zhoršenie zdravotného stavu. 
 56. V prípade dokázateľného zámerného poškodenia majetku Prevádzkovateľa je Klient povinný škodu v plnom rozsahu nahradiť.
 57. Reklamovanie zakúpeného tovaru alebo služieb sa uskutočňuje v zmysle reklamačného poriadku.
 58. Klient je v prevádzkach povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných Klientov, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku a aby svojimi úkonmi nenarúšali pracovné povinnosti zamestnancov Centra.
 59. V prípade, že svojím konaním, ktorým porušil svoju vyššie uvedenú povinnosť alebo inú právnu povinnosť, spôsobí Klient škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením § 420 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
 60. Pred opustením prevádzky je klient povinný vrátiť kľúč. Pri neodovzdaní sa naúčtuje klientovi poplatok v zmysle platného cenníka.
 61. V prípade uzatvorenia prevádzky z technických príčin, resp. zo zákona, nárok na vrátenie alikvotnej sumy, resp. predĺženie platnosti aktivovaného Passu klientovi nevzniká.
 62. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny rozvrhu skupinových cvičení.
 63. Klient je povinný skontrolovať si blok z registračnej pokladne v momente jeho vydania. Dodatočné reklamácie nie sú akceptované.
 64. V prípade, že klient poskytne prevádzkovateľovi svoju emailovú adresu a zároveň mu udelí súhlas na marketingové účely, budú klientovi zasielané emailom notifikácie o rezerváciách, zakúpených službách, prevádzkové oznamy, pripravované akcie a novú služby.

Prevádzkový poriadok je platný od 01.06.2019